Privatumo politika

1. Savo veikloje įgyvendiname Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Šioje privatumo politikoje pateikiama informacijų apie Jūsų teises bei asmens duomenų tvarkymą.

 

2. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra „Intelas“, MB, juridinio asmens kodas 304999046, adresas Dukelių g. 5‑1, LT-11311 Vilnius, kontaktinis telefono nr.  +370 626 91479, elektroninio pašto adresas: info@shaggy.lt.

 

3. Renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi. Renkami asmens duomenys:

a. Pirkimo duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. nr., prekės pristatymo adresas (kai aktualu), prekės pristatymo būdas, mokėjimo būdas, mokėjimo duomenys, trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informacija. Duomenys tvarkomi su Jumis sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu.

b. Registracijos duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. nr., mokėjimo adresas. Galite nurodyti ir papildomus asmens duomenis, kurie nėra privalomi elektroninės parduotuvės naudojimuisi bei prekių įsigijimui. Tokių asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas pagal tarp Jūsų ir „Intelas“, MB sudarytos naudojimosi el. parduotuvės platforma sutartį, teikiant Jums atitinkamas paslaugas. Duomenys tvarkomi su Jumis sudarytos naudojimosi el. parduotuvės platforma sutarties pagrindu.

c. Slapukų (slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje; slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja) duomenys (elgsenos el. parduotuvėje istorija). Duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.

d. Patikimumo duomenys (asmens duomenys, susiję su Jūsų užsakymais). Duomenys tvarkomi teisėto „Intelas“, MB intereso pagrindu.

e. Analitiniai duomenys (pirkimų, naršymo el. parduotuvėje istorija, mokėjimų istorija, atsiliepimai apie prekes, apklausų metu pateikti atsakymai, komunikacija su „Intelas“, MB). Duomenys tvarkomi teisėto „Intelas“, MB intereso pagrindu, siekiant tobulinti portalo priveehome.lt veiklą, funkcionalumą bei patogumą vartotojams.

f. Kontaktiniai duomenys (vardas, el. pašto adresas, tel. nr.). Duomenys tvarkomi Jūsų užsakytos naujienlaiškių paslaugos pagrindu.

 

4. Asmens duomenys renkami tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. Asmens duomenų tvarkymo tikslai:

a. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslas.

Norint parduoti Jūsų išsirinktas prekes el. parduotuvėje  priveehome.lt, mums būtina tvarkyti šiuos Jūsų Pirkimo duomenis (nepateikus šių asmens duomenų, negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.)

b. Naudojimosi el. parduotuve  priveehome.lt užtikrinimo tikslas.

Norėdami užtikrinti galimybę naudotis el. parduotuve, tvarkome Jūsų Registracijos duomenis bei naudojimosi el. parduotuves priveehome.lt paslaugomis duomenis. 

c. Individualiai Jūsų pagal paslaugų sutartį užsakytų paslaugų teikimo tikslas.

Siekdami supažindinti Jus su aktualiomis naujienomis, tvarkome Kontaktinius Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti užsisakytos paslaugos. Atsisakyti paslaugos galite pateikdami mums savo paslaugos atsisakymą raštu arba elektroniniu paštu vilnius@priveehome.lt.

d. Paslaugų gerinimo tikslas.

Paslaugų gerinimo tikslais vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis – Slapukų bei Analitiniai duomenys.

e. Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslas.

Siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenis, nurodytus šios privatumo politikos 4 punkte, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu.

 

5. Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris yra vykdomas Jūsų sutikimo pagrindu.   Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.  

 

6. Gauti asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti.   Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:

a. Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes;

b. Prekių tiekėjams, kurie Jums pristato prekes tiesiogiai.

 

7. Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:

a. Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

b. Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

 

8.  Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti, bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu, yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

 

9. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:

a. Atsiųsdami mums prašymą el. paštu: info@shaggy.lt;

b. Pranešdami mums telefonu: +370 626 91479.

 

10. Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti, tai galite padaryti šiais būdais:

a. Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje;

b. Atsiųsdami mums prašymą el. paštu: info@shaggy.lt;

c. Pranešdami mums telefonu: +370 626 91479.

 

11. Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume. Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą. 

 

12. Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:

a.  Atsiųsdami mums prašymą el. paštu: info@shaggy.lt;

b. Pranešdami mums telefonu +370 626 91479.

 

13. Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės, jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:

a. Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, jog būtų pasiekti tikslai, dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;

b. Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;

c. Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;

d. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai;

e. Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.  

 

14. Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą, mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:

a. Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);

b. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti;

c. Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

d. Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys, dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, yra viršesnės už Jūsų). 

 

15. Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, atšaukti savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo bei pateikti prašymus susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu galite šiais būdais:

a. Atsiųsdami mums prašymą el. paštu: info@shaggy.lt;

b. Pranešdami mums telefonu: +370 626 91479.

 

16. Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų, visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo.

 

17. Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.